قابلیت تماس با ایران از کشور های منتخب

تماس از کشور های آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه،انگلستان و سوئد به تلفن ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا

تک کشور تماس از آمریکا به ایران

تماس از کشور آمریکا به تلفن های ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا - نرخ دقیقه ۸۹۰ تومان - قابلیت شارژ مجدد

تک کشور تماس از کانادا به ایران

تماس از کشور کانادا به تلفن های ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا - نرخ دقیقه ۸۹۰ تومان - قابلیت شارژ مجدد

تک کشور تماس از آلمان به ایران

تماس از کشور آلمان به تلفن های ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا - نرخ دقیقه ۸۹۰ تومان - قابلیت شارژ مجدد

تک کشور تماس از انگلستان به ایران

تماس از کشور انگلستان به تلفن های ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا - نرخ دقیقه ۸۹۰ تومان - قابلیت شارژ مجدد

تک کشور تماس از فرانسه به ایران

تماس از کشور فرانسه به تلفن های ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا - نرخ دقیقه ۸۹۰ تومان - قابلیت شارژ مجدد

تک کشور تماس از سوئد به ایران

تماس از کشور سوئد به تلفن های ثابت و موبایل ایران - بدون تاریخ انقضا - نرخ دقیقه ۸۹۰ تومان - قابلیت شارژ مجدد